Příspěvky označeny ‘pojistná událost’

pojištění,pojištění proti výrobnímu riziku,pojistná rizika,pojistná událost,výše pojištění

Pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu

Pojištění proti výrobnímu riziku Riziko nemožnosti plnění smlouvy o vývozu (tzv. výrobní riziko) spočívá v možnosti zrušení nebo přerušení smlouvy o vývozu ze strany zahraničního dovozce v průběhu výroby. Důvody mohou být různé, nejenom platební neschopnost zahraničního dovozce nebo odmítnutí převzít dodané zboží, ale mohou vyplývat také z politické, finanční nebo makroekonomické situace v zemi […]

Celý článek

pojištění,pojištění úvěru na financování investic,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění úvěru na financování investic českých právnických osob v zahraničí

Pojištění úvěru na financování investic Úvěrem na financování investice v zahraničí je úvěr poskytnutý bankou na pořízení dlouhodobého hmotného, nehmotného či finančního majetku do zahraniční společnosti ovládané českým investorem, nebo na akvizici zahraniční společnosti českým investorem a případně i na provozní financování zahraniční společnosti. Při pojištění úvěru na financování investic může být pojištěn pouze ten […]

Celý článek

pojištění,pojištění investic,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění investic českých právnických osob v zahraničí

Pojištění investic: Investicí v zahraničí je každá majetková hodnota poukázaná do zahraniční dceřinné společnosti v souvislosti s hospodářskými aktivitami českého investora. Může se například jednat o výstavbu nové výrobní kapacity na „zelené louce“, stejně jako o koupi již zavedené výroby, o získání majetkového podílu v zahraniční společnosti, nebo o dodatečný kapitál na podporu obchodní expanze […]

Celý článek

pojištěné pohledávky,pojištění,pojištění úvěru,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění úvěru na předexportní financování

Pojištění úvěru: Předexportním úvěrem je úvěr poskytnutý bankou vývozci na financování výroby pro export a v případě pozitivní zkušenosti s daným vývozcem i na financování investice pro potřeby výroby pro export. Předexportní úvěr může být použit také na financování komerčního vývoje výsledků vědy a výzkumu pro účely exportu. Při pojištění úvěru je pojištěným banka, přičemž […]

Celý článek

pojištěné pohledávky,pojištění,pojištění potvrzeného akreditivu,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění potvrzeného akreditivu

Pojištění potvrzeného akreditivu: Dokumentárním akreditivem je písemný závazek banky zahraničního dovozce zaplatit vývozci po předložení předepsaných dokumentů za dodané zboží nebo služby. Vystavený dokumentární akreditiv potvrzuje banka vývozce a ručí tak za závazek banky zahraničního dovozce. Pojištěným je potvrzující banka vývozce proti riziku majetkové újmy v důsledku celkového nebo částečného nezaplacení podle podmínek potvrzeného dokumentárního […]

Celý článek

Expansia 2005 - 2015