Pojištění investic českých právnických osob v zahraničí

Pojištění investic:

Investicí v zahraničí je každá majetková hodnota poukázaná do zahraniční dceřinné společnosti v souvislosti s hospodářskými aktivitami českého investora. Může se například jednat o výstavbu nové výrobní kapacity na „zelené louce“, stejně jako o koupi již zavedené výroby, o získání majetkového podílu v zahraniční společnosti, nebo o dodatečný kapitál na podporu obchodní expanze zahraniční společnosti. Investice musí představovat dlouhodobý závazek investora na dobu nejméně 3 let. Investorem může být jakákoli česká právnická osoba. U investice s potenciálními dopady na životní prostředí si EGAP vyhrazuje právo vyžadovat od investora předložení odborného posudku. Pojištění investic chrání investora před rizikem zamezení převodu výnosů z investice, vyvlastnění nebo politicky motivovaného násilného poškození.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

Předmětem pojištění je investice pojištěného.
– Krytí kurzového rizika pohybu měnového kurzu CZK vůči měně, v níž je investice poskytnuta, v případě pojistného plnění.

POJISTNÁ UDÁLOST

Pojistnou událostí je:
– úplné nebo částečné znehodnocení investice,
– částečné nebo úplné neprovedení transferu dividend, výnosů, zisků
po zaplacení všech daní a poplatků z pojištěné investice ani v průběhu čekací doby (karenční doba) přímo a výlučně v důsledku jedné nebo více příčin představujících teritoriální nebo jiná nekomerční rizika, tj. rizika, která nevyplývají z ekonomické nebo finanční situace zahraniční společnosti, nýbrž z politických a hospodářských událostí a opatření v hostitelském státě, resp. ve třetí zemi, a z hlediska investice mají povahu vyšší moci:
– nemožnost konverze výnosů
– vyvlastnění.

Předmětem pojištění není ušlý zisk pojištěného.

VÝŠE POJIŠTĚNÍ

Výše pojistného závisí především na hodnocení rizikovosti hostitelského státu, na tom, jestli má ČR s hostitelským státem uzavřenou mezistátní dohodu o ochraně investic a na výši spoluúčasti. Sjednaná výše pojistného již v sobě zahrnuje možné zvýšení nebo snížení pojistného rizika a je neměnná po celou dobu trvání pojištění.

Štítky:, , , ,

Expansia 2005 - 2015