Pojištění potvrzeného akreditivu

Pojištění potvrzeného akreditivu:

Dokumentárním akreditivem je písemný závazek banky zahraničního dovozce zaplatit vývozci po předložení předepsaných dokumentů za dodané zboží nebo služby. Vystavený dokumentární akreditiv potvrzuje banka vývozce a ručí tak za závazek banky zahraničního dovozce. Pojištěným je potvrzující banka vývozce proti riziku majetkové újmy v důsledku celkového nebo částečného nezaplacení podle podmínek potvrzeného dokumentárního akreditivu. Pojištění potvrzeného akreditivu se vztahuje i na případ tzv. tichého potvrzení dokumentárního akreditivu. Vystavující i potvrzující banka kontrolují pouze to, zda jsou předloženy všechny akreditivem předepsané dokumenty, nikoliv zboží nebo služby, a akreditivní platby jsou zcela oddělené od kupních smluv.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

Pojištěné pohledávky pojištěného z akreditivu za vystavující bankou; pokud je podle akreditivu vystavující banka povinna zaplatit své závazky z akreditivu formou splátek, považuje se pro účely pojištění každá z těchto splátek za samostatnou pojištěnou pohledávku.
Předmětem pojištění jsou rovněž náklady na refinancování pojištěných pohledávek v průběhu čekací doby.
– Krytí kurzových rizik pohybu měnového kurzu CZK vůči měně, v níž je akreditiv potvrzen, v případě pojistného plnění.

Předmětem pojištění nejsou:
– pohledávky na úhradu úroku z prodlení,
– smluvní pokuty,
– nároky na náhradu škody,
a jiné nároky pojištěného vyplývající z čerpání akreditivu, které mají sankční povahu.

POJISTNÁ UDÁLOST

Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěné pohledávky – akreditivu ke dni splatnosti a ani v průběhu čekací doby (karenční doba), pokud dojde k nezaplacení ze strany dlužníka z následujících příčin:

– Příčiny komerčního rizika:
– platební neschopnost vystavující banky,
– odepření zaplacení pojištěné pohledávky vystavující bankou bez právního důvodu (platební nevůle)

– Příčinami teritoriálního rizika:
– administrativní rozhodnutí, legislativní opatření,intervence orgánů cizí země, které bez zavinění vystavující banky nebo bez jejího podnětu znemožní plnění akreditivu;
– jakékoliv opatření či rozhodnutí vlády země pojistitele nebo pojistníka, případně pojištěného, včetně opatření a rozhodnutí Evropského společenství, pokud je země pojistníka, popřípadě pojištěného členským státem EU, týkající se obchodu mezi členským státem a třetími zeměmi, pokud jeho účinky nejsou kryty jiným způsobem;
– nemožnost zdržení nebo omezení převodu nebo konverze plateb v důsledku politických událostí, legislativních nebo administrativních opatření či vážných ekonomických potíží v zemi vystavující banky a nebo v zemi, jejímž prostřednictvím mají být provedeny platby;
– další politické události v zemi vystavující banky, zejména válka, revoluce, povstání, občanská válka, občanské nepokoje, generální stávka;
– přírodní katastrofa v zemi vystavující banky.

VÝŠE POJIŠTĚNÍ

Výše pojistného závisí na době platnosti akreditivu, na termínu jeho splatnosti a na výši spoluúčasti. Sjednaná výše pojistného již v sobě zahrnuje možné zvýšení nebo snížení pojistného rizika a je neměnná po celou dobu trvání pojištění.

Štítky:, , , , ,

Expansia 2005 - 2015