pojištění,pojištění bankovních záruk,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění bankovních záruk vystavených v souvislosti s exportním kontraktem

Pojištění bankovních záruk Bankovní zárukou je závazek banky uspokojit beneficienta (oprávněnou osobu) do výše určité peněžní částky podle obsahu a podmínek záruky. Bankovní záruku vystavuje banka na základě požadavku vývozce ve vazbě na podmínky uzavřené smlouvy o vývozu nebo vyhlášený tendr. Nejčastěji vystavují banky záruky za nabídku českého vývozce (Bid Bond), za vrácení akontační platby […]

Celý článek

pojištění,pojištění proti výrobnímu riziku,pojistná rizika,pojistná událost,výše pojištění

Pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu

Pojištění proti výrobnímu riziku Riziko nemožnosti plnění smlouvy o vývozu (tzv. výrobní riziko) spočívá v možnosti zrušení nebo přerušení smlouvy o vývozu ze strany zahraničního dovozce v průběhu výroby. Důvody mohou být různé, nejenom platební neschopnost zahraničního dovozce nebo odmítnutí převzít dodané zboží, ale mohou vyplývat také z politické, finanční nebo makroekonomické situace v zemi […]

Celý článek

pojištění,pojištění prospekce,pojistné plnění,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění prospekce zahraničních trhů

Pojištění prospekce: Prospekcí je činnost exportéra, vedoucí k proniknutí na jeden nebo více nových trhů. Jedná se především o využití reklamy, inzerce a propagačních materiálů, o účast na obchodních akcích v zahraničí, o exportní a marketingové poradenství včetně analýz a rovněž o právní služby, skladování zboží a certifikaci výrobků a služeb v zahraničí. Při pojištění […]

Celý článek

pojištění,pojištění úvěru na financování investic,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění úvěru na financování investic českých právnických osob v zahraničí

Pojištění úvěru na financování investic Úvěrem na financování investice v zahraničí je úvěr poskytnutý bankou na pořízení dlouhodobého hmotného, nehmotného či finančního majetku do zahraniční společnosti ovládané českým investorem, nebo na akvizici zahraniční společnosti českým investorem a případně i na provozní financování zahraniční společnosti. Při pojištění úvěru na financování investic může být pojištěn pouze ten […]

Celý článek

pojištění,pojištění investic,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění investic českých právnických osob v zahraničí

Pojištění investic: Investicí v zahraničí je každá majetková hodnota poukázaná do zahraniční dceřinné společnosti v souvislosti s hospodářskými aktivitami českého investora. Může se například jednat o výstavbu nové výrobní kapacity na „zelené louce“, stejně jako o koupi již zavedené výroby, o získání majetkového podílu v zahraniční společnosti, nebo o dodatečný kapitál na podporu obchodní expanze […]

Celý článek

Expansia 2005 - 2015