Pojištění úvěru na předexportní financování

Pojištění úvěru:

Předexportním úvěrem je úvěr poskytnutý bankou vývozci na financování výroby pro export a v případě pozitivní zkušenosti s daným vývozcem i na financování investice pro potřeby výroby pro export. Předexportní úvěr může být použit také na financování komerčního vývoje výsledků vědy a výzkumu pro účely exportu. Při pojištění úvěru je pojištěným banka, přičemž pojištění lze sjednat pouze v návaznosti na pojištění některého z typů vývozních úvěrů. Délka splatnosti vývozního úvěru má vliv na to, do jaké výše může být pojištěn předexportní úvěr na financování výroby nebo komerčního vývoje výsledků vědy a výzkumu. Při splatnosti do 2 let lze pojistit předexportní úvěr do 85 % a při delší splatnosti do 75 % hodnoty vývozu. Předexportní úvěr na investice do výroby pro export může být zase poskytnut pouze v případě, je-li alespoň 75 % výroby určeno pro export a smluvně zabezpečeno splácení alespoň 75 % úvěru.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

Pojištěné pohledávky pojištěného za dlužníkem z úvěru, na úhradu jistiny, úroků z úvěru za každé úrokové období a poplatků vyplývající ze smlouvy o úvěru; pokud je podle smlouvy o úvěru dlužník povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky formou splátek, považuje se pro účely pojištění každá z těchto splátek za samostatnou pojištěnou pohledávku.
Předmětem pojištění jsou rovněž náklady na refinancování pojištěných pohledávek v průběhu čekací doby.
– Krytí kurzového rizika pohybu měnového kurzu CZK vůči měně, v níž je dodavatelský úvěr poskytnut, v případě pojistného plnění.

Předmětem pojištění nejsou:
– pohledávky na úhradu úroku z prodlení,
– smluvní pokuty,
– nároky na náhradu škody,
a jiné nároky pojištěného vyplývající ze smlouvy o úvěru, které mají sankční povahu.

POJISTNÁ UDÁLOST

Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nesplacení úvěru ve sjednané lhůtě ani v průběhu čekací doby (karenční doba) z důvodu nesplnění podmínek smlouvy o vývozu na straně vývozce nebo výrobce. Zaplacením se rozumí také vznik vývozních pohledávek.
Přičemž nesplněním podmínek smlouvy o vývozu se rozumí neschopnost vývozce plnit smlouvu o vývozu nebo neschopnost výrobce vyrobit zboží nebo poskytnout služby určené pro následný vývoz.

VÝŠE POJIŠTĚNÍ

Výše pojistného závisí na rozsahu pojištěného rizika, na výši a délce poskytnutého úvěru,
na předexportním financování a na výši spoluúčasti. Sjednaná výše pojistného již v sobě zahrnuje možné zvýšení nebo snížení pojistného rizika a je neměnná po celou dobu trvání pojištění.

Štítky:, , , , ,

Expansia 2005 - 2015