Pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu

Pojištění proti výrobnímu riziku

Riziko nemožnosti plnění smlouvy o vývozu (tzv. výrobní riziko) spočívá v možnosti zrušení nebo přerušení smlouvy o vývozu ze strany zahraničního dovozce v průběhu výroby. Důvody mohou být různé, nejenom platební neschopnost zahraničního dovozce nebo odmítnutí převzít dodané zboží, ale mohou vyplývat také z politické, finanční nebo makroekonomické situace v zemi dovozce. Pojištění proti výrobnímu riziku kryje riziko vývozce, že v důsledku nemožnosti splnit smlouvu o vývozu utrpí finanční ztrátu, a může být sjednáno buď samostatně, nebo v návaznosti na pojištění vývozního, případně předexportního úvěru.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

Předmětem pojištění jsou:

– Ztráty, které zahrnují:
– náklady na nákup materiálu a surovin kromě vedlejších pořizovacích nákladů (např. cla, poplatků, dopravného apod.),
– přímé mzdové a provozní náklady,
materiálové a výrobní režijní náklady včetně odpisů,
– náklady na konstrukční a projekční hodiny nebo jiné vývojové náklady,
– náklady spojené s přípravou výrobní linky,
– náklady spojené s přípravou sériové výroby,
– náklady na kooperační výrobu,
– náklady spojené s vývojovými a průběžnými zkouškami,
– další předvýrobní a výrobní náklady.

– Smluvní pokuty, ztráta nevratných záloh nebo podobná finanční plnění, která byl pojištěný povinen poskytnout jiným osobám než dovozci na základě smluv uzavřených za účelem splnění povinností pojištěného.

POJISTNÁ UDÁLOST

Pojistnou událostí je částečná nebo úplná nemožnost pojištěného plnit ze smlouvy o vývozu ve sjednaném termínu ani v průběhu čekací doby (karenční doba), nastane-li nemožnost plnit po vzniku závazku pojištěného ze smlouvy o vývozu přímo a výlučně z důvodu komerčního nebo teritoriálního rizika. Nemožnost plnění se rozumí i hospodářská nemožnost, kdy plnění závazku nelze z hospodářského hlediska od pojištěného rozumně požadovat, i když je tento závazek právně a fakticky splnitelný.

Příčiny komerčního rizika:
– platební neschopnost dovozce,
– porušení smlouvy o vývozu ze strany dovozce.

Příčiny teritoriálního rizika:
– administrativní rozhodnutí nebo legislativní opatření nebo intervence orgánů cizí země, bez zavinění dovozce;
– jakékoli opatření nebo rozhodnutí vlády země pojistitele nebo pojistníka, příp. pojištěného, včetně opatření a rozhodnutí EU;
– nemožnost, zdržení nebo omezení převodu nebo konverze plateb v důsledku politických událostí nebo legislativních či administrativních opatření nebo vážných ekonomických potíží;
– další politické události v zemi dovozce (válka, revoluce, povstání, občanská válka, občanské nepokoje, generální stávka);
– přírodní katastrofa v zemi dovozce.

VÝŠE POJIŠTĚNÍ

Výše pojistného závisí na rozsahu pojištěné ztráty, hodnocení charakteru a rizikovosti dovozce, hodnocení rizikovosti země nebo teritorií souvisejících s plněním smlouvy o vývozu a na výši spoluúčasti. Sjednaná výše pojistného již v sobě zahrnuje možné zvýšení nebo snížení pojistného rizika a je neměnná po celou dobu trvání pojištění.

Štítky:, , , ,

Expansia 2005 - 2015