Postup při dopravní nehodě

  • Vyhodnoťte situaci, zda
   – je někdo zraněn či mrtev
   – je hodnota škody vyšší než 100 000 Kč
   – došlo k poškození nebo zničení pozemní komunikace
   – došlo ke škodě na majetku třetí osoby
  • Pokud alespoň jedna z výše uvedených situací odpovídá skutečnosti neprodleně vytočte tísňovou linku
   – 112 jednotná evropská linka tísňového volání
   – 158 Policie ČR
   – 155 Záchranná služba
   – 150 Hasiči
  • Zdokumentujte nehodu
   – pořiďte fotografie nebo video záznam
   – případně si zajistěte svědecké výpovědi
  • Volejte smluvní asistenční službu
  • Nahlaste pojistnou událost příslušné pojišťovně
   – poškozené vozidlo prohlédne technik pojišťovny
   – za přítomnosti pracovníka pojišťovny proběhne likvidace škody


Postup v případě vzniku škody

pojištění, pojistné události– zachovejte klid
– v případě podezření, že k pojistné události došlo trestným činem zavolejte policii
– pokud je to možné, snažte se co nejvíce zdokumentovat nastalou situaci (fotografie, video) případně si zajistěte svědectví ostatních osob
– nemněte stav způsobený škodnou událostí, pouze udělejte taková opatření, aby se škody na majetku dále nezvětšovaly a nevznikly další škody – například na zdraví nebo majetku dalších osob
– zbytky poškozených nebo zničených věcí uschovejte pro další analýzu příslušným pracovníkem pojišťovny, pokud to jejich stav dovoluje; pakliže není možné z hygienických nebo bezpečnostních důvodů poničené či poškozené věci uchovat, proveďte jejich zdokumentování (pořiďte fotografie nebo video)

Postup likvidace pojistné události

likvidace pojistné události

– Po ohlášení pojistné události se záležitosti ohledně škody ujímá pověřený pracovník likvidace (likvidátor).
– Povinností likvidátora je šetřit pojistnou událost, komunikovat s klientem, ošetřujícími lékaři a příslušnými institucemi tak, aby pojistná událost byla zlikvidována v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a příslušnými zákony.
– Šetření musí být ukončeno do 3 měsíců po tom, co byla pojistná událost oznámena; tato lhůta je přerušena v případě, že je šetření pozastaveno, ztíženo nebo znemožněno z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného.
– Likvidátor je povinen ověřit, zda informace předané klientem jsou úplné a dostatečné pro řešení pojistné události
– Pakliže likvidátor shledá, že údaje sdělené klientem nejsou úplné a dostatečné, je povinen je doplnit, a to vyžádáním od klienta, ošetřujícího lékaře nebo příslušné instituce.
– Likvidátor právo zjišťovat zdravotní stav klienta na základě zdravotní dokumentace od ošetřujících lékařů.

– Likvidátor uloží doplnění chybějících údajů poštou v žádosti klientovi nebo ošetřujícímu lékaři a určí termín pro dodání chybějících podkladů; v případě, že lékař v požadujícím termínu nedodá chybějící údaje, je likvidátorem o totéž požádán klient
– Pakliže likvidátor obdrží veškeré potřebné doklady nutné k řešení pojistné události, přistoupí k výpočtu výše pojistného plnění, při tomto postupu se likvidátor řídí okolnostmi vzniku pojistné události, výší pojistné částky a její horní hranicí apod. (všechny údaje o pravidlech pro výpočet pojistného plnění jsou uvedeny v pojistných podmínkách, které klient obdržel spolu s pojistnou smlouvou – pojistkou).
– Výše pojistného plnění je před odesláním překontrolována revizorem, který je znovu povinen prověřit, zda postup likvidátora byl v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a příslušnými zákony.
– Po souhlasu revizora pojišťovny je klient písemně vyrozuměn o výsledku likvidace pojistné události a pojistné plnění je odesláno podle údajů uvedených klientem v hlášení pojistné události.

Právní předpisy

 • Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů
  (1) Tento zákon upravuje vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy (dále jen “soukromé pojištění”), pokud zvláštní právní předpis tyto vztahy neupravuje jinak.1)
  (2) Nejsou-li některá práva a povinnosti účastníků soukromého pojištění upravena tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, řídí se občanským zákoníkem.
 • Ust. § 2 – Pojistná smlouva, zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě
  Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.
 • Ust. § 3 – Vymezení pojmů, zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě
Expansia 2005 - 2015