Základní typy pojištění


 • ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
  – kapitálové životní pojištění
  – důchodové životní pojištění
  – vkladové životní pojištění
  – svatební pojištění nebo pojištění dětí
  – investiční životní pojištění
  – rizikové životní pojištění
 • ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
  – individuální úrazové pojištění
  – rodinné úrazové pojištění
  – skupinové úrazové pojištění
 • CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ


 • POJIŠTĚNÍ OBČANŮ
  Pojištění nemovitosti/domu
  – pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti
  – pojištění odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě
  – připojištění solárních panelů
  – připojištění tepelných čerpadel
  – pojištění odpovědnosti vlastníka zvířete
  – pojištění odpovědnosti vlastníka domu nebo bytu
  – pojištění zahrady
  – pojištění chaty nebo chalupy
  Pojištění bytu/domácnosti
  – pojištění skel
  – pojištění vnitřních stavebních součástí
 • POJIŠTĚNÍ VOZIDEL
  Povinné ručení
  – pojištění čelního skla
  – pojištění všech skel
  – úrazové pojištění
  – asistenční služby
  Havarijní pojištění
 • POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
  – pojištění odpovědnosti za škodu občana
  – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
  – pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce
 • POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY
  – pojištění právní ochrany řidičů
  – pojištění právní ochrany vlastníků vozidel
  – pojištění právní ochrany rodiny
  – pojištění právní ochrany nemovitosti
  – pojištění právní ochrany podnikatelů
  – pojištění právní ochrany v pracovněprávních vztazích
  – pojištění právní ochrany při úrazu

Pojištění podle právního důvodu jeho vzniku

pojištěníPojištění podle právního důvodu jeho vzniku dělíme na (1) smluvní pojištění a (2) zákonné pojištění.

Smluvní pojištění
Předpokladem vzniku smluvního pojištění je uzavření pojistné smlouvy. To je běžný druh pojištění.
Za smluvní pojištění se považuje i takové pojištění, jehož povinnost ukládá zákon – povinné smluvní pojištění.
Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu ukládá řada právních předpisů, v nichž je vyzdvihnut veřejný zájem na uspokojení nároků případných poškozených.
Obvykle se jedná o činnosti s určitou vyšší mírou rizika vzniku škod, například pojištění členů profesních komor nebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
Zatímco zákonné pojištění vzniká přímo ze zákona, aniž by k jeho vzniku byl nutný projev vůle, povinné smluvní pojištění má jiný algoritmus vzniku. V takovém případě zákon výslovně ukládá povinnost uzavřít smlouvu o pojištění a pojištění vznikne až uzavřením pojistné smlouvy.

Zákonné pojištění
Zákonné pojištění vzniká přímo ze zákona v důsledku skutečností stanovených právním předpisem. Jeho úprava je obsažena ve zvláštních právních normách. Ustanovení občanského zákoníku se použijí jen přiměřeně.

Speciální typy pojištění

 • POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY
  – pojištění odpovědnosti silničního dopravce
  – pojištění odpovědnosti zasílatele
  – pojištění cenností během přepravy
  – pojištění zásilek během přepravy
  – pojištění věcí během silniční dopravy
 • POJIŠTĚNÍ VÝVOZU ČESKÉHO ZBOŽNÍ, SLUŽEB A INVESTIC
  – pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru
  – pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru
  – pojištění střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru
  – pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru
  – pojištění vývozního odběratelského úvěru
  – pojištění potvrzeného akreditivu
  – pojištění úvěru na předexportní financování
  – pojištění investic českých právnických osob v zahraničí
  – pojištění úvěru na financování investic českých právnických osob v zahraničí
  – pojištění prospekce zahraničních trhů
  – pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu
  – pojištění bankovních záruk vystavených v souvislosti s exportním kontraktem
 • POJIŠTĚNÍ FINANČNÍCH ZTRÁT ŘIDIČŮ A PROVOZOVATELŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL
 • POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PRVOZU (OMEZENÍ PROVOZU)
 • SOUKROMÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
 • POJIŠTĚNÍ A SPOŘENÍ PRO DĚTI
  – stavební spoření pro děti
  – úrazové pojištění pro děti
 • POJIŠTĚNÍ PSŮ A KOČEK
 • SPECIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
  – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společnosti (managementem společnosti)
  – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobky
  – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb
  – povinné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku závažné havárie
 • POJIŠTĚNÍ LODÍ A JACHET
 • POJIŠTĚNÍ PROPADNUTÍ KAUCE
 • POJIŠTĚNÍ LETADEL
  – havarijní pojištění letadel
  – úrazové pojištění
 • ZEMĚDĚLSKÉ POJIŠTĚNÍ
  – pojištění zemědělských plodin
  – pojištění hospodářských zvířat
  – pojištění lesních porostů pro případ poškození nebo zničení živelní událostí
  – pojištění majetku
  – pojištění strojů a strojních zařízení
  – pojištění motorových vozidel
  – pojištění odpovědnosti za škodu
  – úrazové pojištění
 • POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

Pojištění podle druhů objektu

pojištěníPodle druhů objektu dělíme pojištní na (1) pojištění majetku – pro případ jeho poškození, ztráty, zcizení, zničení a dalších možných škod, které na něm vzniknou; (2) pojištění osob – pro škodu na zdraví, případ smrti, dožití určitého věku nebo pro případ jiné pojistné události; (3) pojištění odpovědnosti za škodu – vzniklou na životě nebo zdraqví či věci, popřípadě odpovědnosti za další majetkouvou škodu.
V rámci jednoho pojistného vztahu je umožněna kumulace těchto druhů pojištění (sdružené pojištění), nově i zvláštní druhy, například pojištění právní ochrany.

Expansia 2005 - 2015