Pojištění úvěru na financování investic českých právnických osob v zahraničí

Pojištění úvěru na financování investic

Úvěrem na financování investice v zahraničí je úvěr poskytnutý bankou na pořízení dlouhodobého hmotného, nehmotného či finančního majetku do zahraniční společnosti ovládané českým investorem, nebo na akvizici zahraniční společnosti českým investorem a případně i na provozní financování zahraniční společnosti. Při pojištění úvěru na financování investic může být pojištěn pouze ten úvěr, u kterého je doba od prvního čerpání do konečné splatnosti delší než 3 roky. Podmínkou pojištění je rovněž částečné financování investice z vlastních finančních zdrojů investora ve výši stanovené dohodou mezi EGAP, bankou a investorem (standardně alespoň 25 %). U investice s potenciálními dopady na životní prostředí si EGAP vyhrazuje právo vyžadovat od investora předložení odborného posudku. Pojištěným je banka proti riziku nesplacení úvěru poskytnutého investorovi nebo jeho zahraniční dceřinné společnosti.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

– Pohledávky pojištěného za dlužníkem z poskytnutého úvěru a investice, na úhradu jistiny, úroků z úvěru za každé úrokové období a poplatků vyplývající ze smlouvy o úvěru na investice; pokud je podle smlouvy o úvěru na investice dlužník povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky formou splátek, považuje se pro účely pojištění každá z těchto splátek za samostatnou pojištěnou pohledávku.
Předmětem pojištění jsou rovněž náklady na refinancování pojištěných pohledávek v průběhu čekací doby.
– Krytí kurzového rizika pohybu měnového kurzu CZK vůči měně, v níž je úvěr na investice poskytnut, v případě pojistného plnění.

POJISTNÁ UDÁLOST

Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěné pohledávky dlužníkem ani ručitelem, popř. neuhrazení pojištěné pohledávky ze zajištění sjednaného v pojistné smlouvě ke dni splatnosti, a to ani v průběhu čekací doby (karenční doba), způsobené:
– úplným nebo částečným znehodnocením investice,
– částečným nebo úplným neprovedením transferu dividend, výnosů, zisků po zaplacení všech daní a poplatků z investice, přímo a výlučně v důsledku příčin teritoriálního a nekomerčního rizika.

Nekomerční rizika:
pojištění proti nemožnosti konverze nebo transferu výnosů (nové větší regulační omezení směny měny hostitelského státu do zahraničí, zavedení devizového režimu správními orgány hostitelského státu, jednotlivé rozhodnutí státního orgánu omezující konverzi nebo transfer v případě individuální platby určené k převodu do ČR);
pojištění proti vyvlastnění;
pojištění proti politickým a násilným činům;
pojištění proti porušení smluvních závazků.

Komerční rizika:
pojištění proti platební neschopnosti dlužníka;
pojištění proti odepření zaplacení pojištěné pohledávky dlužníkem bez právního důvodu (platební nevůle)

VÝŠE POJIŠTĚNÍ

Výše pojistného závisí na rozsahu teritoriálních a komerčních rizik spojených se zahraniční investicí, na charakteru a rizikovosti investora a jeho projektu a na výši spoluúčasti. Sjednaná výše pojistného již v sobě zahrnuje možné zvýšení nebo snížení pojistného rizika a je neměnná po celou dobu trvání pojištění.

Štítky:, , , ,

Expansia 2005 - 2015