Pojištění prospekce zahraničních trhů

Pojištění prospekce:

Prospekcí je činnost exportéra, vedoucí k proniknutí na jeden nebo více nových trhů. Jedná se především o využití reklamy, inzerce a propagačních materiálů, o účast na obchodních akcích v zahraničí, o exportní a marketingové poradenství včetně analýz a rovněž o právní služby, skladování zboží a certifikaci výrobků a služeb v zahraničí. Při pojištění prospekce je pojištěným vývozce proti finančním ztrátám na základě úplného nebo částečného neúspěchu prospekce bez ohledu na to, zda použije na prospekci vlastní prostředky nebo úvěr. Pojištěn může být pouze vývozce se zavedenou výrobou, který vyrábí zboží či poskytuje služby, pro něž bude prospekci provádět, po dobu nejméně 24 měsíců. Pojištění je určeno především pro malé a střední podniky.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

Předmětem pojištění jsou finanční ztráty pojištěného z prospekce zahraničního trhu, kdy náklady na prospekci převýší rozdíl mezi výnosy a náklady na vývoz za pojistnou dobu. Předmětem pojištění jsou pouze ty druhy nákladů na prospekci, které jsou specifikované v prospekčním záměru.

POJISTNÉ PLNĚNÍ

Pojistné plnění se stanoví ve výši finanční ztráty snížené o výši spoluúčasti. Pokud je finanční ztráta vyšší než maximální pojistná hodnota, pojistné plnění se stanoví ve výši maximální pojistné hodnoty snížené o výši spoluúčasti.
Pro zjištění výše finanční ztráty se jako základ stanoví skutečně vynaložené náklady na prospekci, uvedené v rozpočtu na prospekci, vzniklé v prvních dvou letech pojistné doby, snížené o rozdíl výnosů a nákladů na vývoz, vzniklé v průběhu pojistné doby. Pro přepočet nákladů a výnosů z cizí měny se použije kurz, kterým o nich bylo účtováno.
Pojistné plnění je vypláceno v české měně a je splatné do 15 dnů od data vydání Rozhodnutí o pojistném plnění.

Pojistitel neposkytne plnění v následujících případech:
– pokud finanční ztráta nepřesáhne částku 20 000 Kč, není-li uvedeno jinak;
– pokud pojištěný doručí pojistiteli Oznámení o hrozbě pojistné události později než 6 měsíců ode dne skončení pojistné doby.

VÝŠE POJISTNÉHO

Výše pojistného závisí na rozsahu pojištěného rizika a rizikovosti prospekčního záměru. Sjednaná výše pojistného již v sobě zahrnuje možné zvýšení nebo snížení pojistného rizika a je neměnná po celou dobu trvání pojištění.

Štítky:, , , ,

Expansia 2005 - 2015