Pojištění bankovních záruk vystavených v souvislosti s exportním kontraktem

Pojištění bankovních záruk

Bankovní zárukou je závazek banky uspokojit beneficienta (oprávněnou osobu) do výše určité peněžní částky podle obsahu a podmínek záruky. Bankovní záruku vystavuje banka na základě požadavku vývozce ve vazbě na podmínky uzavřené smlouvy o vývozu nebo vyhlášený tendr. Nejčastěji vystavují banky záruky za nabídku českého vývozce (Bid Bond), za vrácení akontační platby od zahraničního dovozce (Advance Payment Bond) a za řádné provedení smlouvy o vývozu (Performance Bond). V souvislosti s podmínkami získání nebo plnění smlouvy o vývozu mohou být vystaveny i jiné typy záruk. Pojištěným je banka proti riziku neoprávněného a fakultativně též oprávněného čerpání ze záruky beneficientem, v jehož prospěch je záruka vystavena.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

Předmětem pojištění, produktu pojištění bankovních záruk, je bankovní záruka vystavená v souvislosti s podmínkami získání nebo plnění smlouvy o vývozu. Pojištění kryje riziko neoprávněného čerpání ze záruky a fakultativně též riziko oprávněného čerpání ze záruky. O pojištění proti oprávněnému čerpání ze záruky rozhodne pojistitel na základě posouzení vývozního případu a prokázaných schopností příkazce splnit závazky vyplývající ze smlouvy o vývozu nebo z podmínek soutěže. V případě částečného čerpání ze záruky je pojištěno každé toto částečné čerpání až do celkové výše záruky.
Předmětem pojištění jsou rovněž náklady na refinancování pojištěného spojené s uplatněním nároku z pojištěné záruky v průběhu čekací doby.
– Krytí kurzového rizika pohybu měnového kurzu CZK vůči měně, v níž je dodavatelský úvěr poskytnut, v případě pojistného plnění.

POJISTNÁ UDÁLOST

Příčinami pojistné události jsou neoprávněné a oprávněné čerpání ze záruky.

Neoprávněné čerpání ze záruky:
– beneficientem, aniž by příkazce porušil svoje povinnosti vyplývající ze smlouvy o vývozu nebo podmínek soutěže;
– teritoriální (politická) a jiná nekomerční rizika, která plynou z politickohospodářských událostí a opatření v zemi sídla beneficienta.

Oprávněné čerpání ze záruky:
z důvodu nesplnění podmínek smlouvy o vývozu, resp. soutěže příkazcem.

VÝŠE POJIŠTĚNÍ

Výše pojistného závisí na rozsahu pojištěného rizika, charakteru a rizikovosti vývozce a beneficienta, hodnocení rizikovosti země nebo teritorií souvisejících s plněním smlouvy o vývozu, podmínkách výběrového řízení, druhu záruky a na výši spoluúčasti. Sjednaná výše pojistného již v sobě zahrnuje možné zvýšení nebo snížení pojistného rizika a je neměnná po celou dobu trvání pojištění.

Štítky:, , ,

Expansia 2005 - 2015