Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Pojištění dopravce:

Smluvní dopravci a ostatní subjekty podílející se na organizaci přepravy jsou v případě vzniku škody na přepravovaném nákladu povinni ji uhradit, pokud jsou za ni v souladu s právními předpisy nebo mezinárodními úmluvami shledáni odpovědnými.

Pojištění dopravce je určeno především subjektům podnikajícím v silniční dopravě. Chrání dopravce před rizikem, kterému je vystaven při uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé během přepravy, a které může představovat značný fi nanční závazek.
Prokázání kvalitního pojištění dopravce je často požadováno ze strany objednatele přepravy a sjednání pojištění je jednou z podmínek uzavření přepravní smlouvy.

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému na přepravované věci, pokud tato škoda vznikla v souvislosti s činností pojištěného jako silničního dopravce na základě smlouvy o přepravě.

V případě vzniku pojistné události má pojištěný právo, aby za něj pojistitel
uhradil peněžitou náhradu věcné škody vzniklé na nákladu a související náklady s jejím vypořádáním.

Pojištění dopravce má daný a vymezený územní rozsah platnosti, který se v jednotlivých pojištovnách odlišuje.

POJIŠTĚNÍ SE VZTAHUJE:

  •  na odpovědnost pojištěného jako silničního dopravce, která je upravena v právních předpisech České republiky týkajících se tuzemské přepravy a v Úmluvě CMR týkající se mezinárodní přepravy.
  • pouze pro nároky uplatněné z přepravní smlouvy, ke které byl vydán písemný přepravní doklad (nákladní list, dodací list) potvrzený odesilatelem a dopravcem, a pouze pokud byl k přepravovanému nákladu vystaven daňový doklad, obchodní faktura nebo jiný doklad potvrzující hodnotu nákladu.
  • pouze na odpovědnost za škodu, která vznikla při přepravě prováděné jménem pojištěného a vozidlem, které je specifikováno v pojistné smlouvě anebo v pojistce.

POJIŠŤOVNA UHRADÍ:

  • věcnou škodu na přepravovaném zboží,
  • náklady právní ochrany a
  • výdaje vynaložené na zachraňovací náklady.

Štítky:,

Expansia 2005 - 2015