Úrazové pojištění

Úrazové pojištění, jak z názvu vyplývá, je pojištění určené pro případ úrazu k zajištění následujících výdajů s úrazem souvisejících.
Úrazové pojištění lze sjednat jako připojištění k životnímu pojištění nebo jako samostatné pojištění.
Zahrnuje standardní pojištění pro případ úrazu s následkem smrti, pojištění úrazu s trvalými následky, pojištění úrazu s následky tělesného poškození, dobu nezbytné léčby a kombinace těchto událostí.
Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění, a kterým bylo pojištěnému způsobeno tělesné poškození nebo smrt.
Některé pojišťovny mají v produktu úrazového pojištění zahrnuty například i kosmetické operace, denní odškodné při pobytu v nemocnici a další záchranné náklady.
Pojistit lze jednotlivce, rodinu i skupinu osob (zaměstnanci firem, zájmové organizace, skupiny dětí apod.).
Pojišťovny mohou omezit podmínky ke sjednání pojištění stanovením minimálního a maximálního věku pojištěnce.
Pojištění může být také vymezeno kombinací délky trvání pojištění a hranicí maximálního věku pojištěnce.
Pojistné je vypláceno až na základě šetření konkrétní události.
Při úrazu s trvalými následky a případně uznanou invaliditou vám náleží vyšší odškodné.
Odškodné pojišťovny zpravidla vyplácí i v případě úrazu s následkem smrti.
Z důvodu přezkoumávání pojistné události může vyplacení odškodného trvat i několik měsíců nebo let.
Výše pojistných plnění závisí na zvolené variantě pojištění,
lze sjednat i několikanásobné plnění za vyšší pojistné s vyšším odškodněním.
Sjednané životní pojištění je platné celosvětově.
Může přidruženě sloužit jako spořící nástroj.
Informujte se o skutečnostech, které nespadají do plnění úrazového pojištění nebo jsou z něho vyloučeny.
Ujistěte se, zda se úrazové pojištění vztahuje i na sportovní aktivity vašeho dítěte.
Některá pojištění mohou obsahovat i progresivní plnění v případě trvalých následků, které při naplnění pojistné události představuje několikanásobně vyšší krytí.
Pojišťovny si mohou účtovat přirážky za jiný splátkový kalendář než roční.
V případě, že vykonáváte rizikovou profesi nebo jste profesionální sportovec, mohou si pojišťovny rovněž účtovat přirážky.
Při uzavírání úrazového pojištění je důležité všimnout si, od jakého procenta plní pojišťovna v případě trvalých následků, rozmezí se pohybuje od 1% až po 10%.

Štítky:, , ,

Expansia 2005 - 2015