Pojištění vývozního odběratelského úvěru

Pojištění vývozního odběratelského úvěru:

Vývozním odběratelským úvěrem je úvěr poskytnutý bankou zahraničnímu dovozci na nákup zboží nebo služeb. Banka zaplatí vývozci a dlužná částka je poté v pravidelných termínech daných úvěrovou smlouvou splácena zahraničním dovozcem. V některých případech je příjemcem úvěru a následně dlužníkem banka zahraničního dovozce. Splatnost vývozního odběratelského úvěru je delší než 2 roky. Vzhledem k tomu se podmínky pojištění řídí pravidly Konsensu OECD, jež mj. vyžadují, aby zahraniční dovozce zaplatil minimálně 15% předem. EGAP si také vyhrazuje právo vyžadovat od vývozce předložení posudku o vlivu vývozu na životní prostředí v zemi dovozce. Při pojištění vývozního odběratelského úvěru je pojištěným banka, pojištěná proti riziku nesplácení poskytnutého vývozního odběratelského úvěru ve stanovených termínech.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

Pojištěné pohledávky pojištěného za dlužníkem z vývozního odběratelského úvěru na úhradu jistiny úvěru, úroků z úvěru za každé úrokové období a poplatků vyplývající ze smlouvy o úvěru; pokud je podle smlouvy o úvěru dlužník povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky formou splátek, považuje se pro účely pojištění každá z těchto splátek za samostatnou pojištěnou pohledávku.
Předmětem pojištění jsou rovněž náklady na refinancování pojištěných pohledávek v průběhu čekací doby.
– Krytí kurzových rizik pohybu měnového kurzu CZK vůči měně, v níž je vývozní odběratelský úvěr poskytnut, v případě pojistného plnění.

Předmětem pojištění nejsou:
– pohledávky na úhradu úroku z prodlení,
– smluvní pokuty,
– nároky na náhradu škody aj.,
které mají sankční povahu.

POJISTNÁ UDÁLOST

Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěné pohledávky ke dni splatnosti a ani v průběhu čekací doby (karenční doba), pokud dojde k nezaplacení ze strany dlužníka z následujících příčin:

– Příčiny komerčního rizika:
– platební neschopnost dovozce,
– odepření zaplacení pojištěné pohledávky dlužníkem bez právního důvodu (platební nevůle).

– Příčinami teritoriálního rizika:
– administrativní rozhodnutí, legislativní rozhodnutí, intervence orgánů cizí země, které bez zavinění dlužníka nebo bez jeho podnětu znemožní zaplacení pohledávky dovozcem;
– jakékoliv opatření či rozhodnutí vlády země pojistitele nebo pojistníka, případně pojištěného, včetně opatření a rozhodnutí Evropského společenství, pokud je zemí pojistníka, týkající se obchodu mezi členským státem a třetími zeměmi, pokud jeho účinky nejsou kryty jiným způsobem příslušnou vládou;
– nemožnost zdržení nebo omezení převodu nebo konverze plateb v důsledku politických událostí, legislativních nebo administrativních opatření či vážných ekonomických potíží země dlužníka, a nebo v zemi, jejímž prostřednictvím mají být provedeny platby, za podmínky, že dlužník složil příslušnou protihodnotu dlužné částky v domácí měně a provedl všechna nezbytná opatření k převodu plateb nebo konverzi měny;
– další politické události v zemi dlužníka, zejména válka, revoluce, povstání, občanská válka, občanské nepokoje, generální stávka;
– přírodní katastrofa v zemi dlužníka;
– nezaplacení pohledávky veřejnoprávním dlužníkem.

VÝŠE POJIŠTĚNÍ

Výše pojistného závisí na objemu vývozu, sjednaných platebních podmínkách, způsobu zajištění plateb, hodnocení charakteru a rizikovosti dovozce, hodnocení rizikovosti země nebo teritorií souvisejících s plněním smlouvy o vývozu a na výši spoluúčasti. Sjednaná výše pojistného již v sobě zahrnuje možné zvýšení nebo snížení pojistného rizika a je neměnná po celou dobu trvání pojištění.

Štítky:, , , , ,

Expansia 2005 - 2015