Pojištění pokut, řidičského průkazu a právních služeb

POJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍCH POKUT

Pojištění dopravních pokut, nebo také přestupků se vztahuje na peněžitou pokutu uloženou pojištěnému za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, o kterém bylo rozhodnuto pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu v přestupkovém řízení, pokud spolu s pokutou byl současně pojištěnému zaznamenán v registru řidičů zákonem stanovený počet bodů.

POJIŠTĚNÍ ODEVZDÁNÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

Produkt “pojištění odevzdání řidičského průkazu” se vztahuje na finanční ztrátu pojištěného vzniklou v důsledku odevzdání řidičského průkazu z důvodu dosažení celkového počtu 12 bodů v registru pojištěného řidiče za předpokladu, že minimálně 6 bodů bylo uděleno za přestupky spáchané v době trvání pojištění.

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

Předmětem pojištění právních služeb jsou právní služby za zastupování pojištěného v přestupkovém nebo soudním řízení, ve kterém je projednáván dopravní přestupek.

Všechna tato tři pojištění lze vzájemně kombinovat.

Pojistné plnění:
– neúmyslný přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (u připojištění právních služeb je pojistným plněným i domnělý přestupek)
– finanční újma, kterou utrpěl pojištěný v souvislosti s pojistným nebezpečím, a se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění

Pojištění se nevztahuje na:
– nepřímé škody všeho druhu, například úroky nebo ušlý zisk
– pořádkové pokuty a pořádkové sankce
– přestupky projednané v blokovém řízení
– přestupky spáchané ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholického nápoje, pokud zjištěný obsah alkoholu je nad 0,3 promile nebo užitím návykové látky
– jednání, kterým byl současně spáchán trestný čin
– odmítnutí podrobit se na výzvu dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li řidič ovlivněn alkoholem nebo návykovou látkou
– jednání, které bodové hodnocení uvedené v silničním zákoně nesankcionuje žádným bodem

Pojištění může být sjednáno i jako skupinové. Takové pojištění je sjednáno pod jednou smlouvou pro minimálně 4 osoby – řidiče motorového vozidla, které jsou jmenovitě uvedeny v pojistné smlouvě.

Pojištění se uzavírá na dobu neurčitou a je účinné během celé pojistné doby.

Štítky:, , , ,

Expansia 2005 - 2015