Pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru

Pojištění bankou financovaného vývozního úvěru:

Bankou financovaným vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem zahraničnímu dovozci formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby, který následně od vývozce odkoupí banka bez možnosti zpětného vrácení. U střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru je splatnost delší než 2 roky. Vzhledem k tomu se podmínky pojištění řídí pravidly Konsensu OECD, jež mj. vyžadují, aby zahraniční dovozce zaplatil minimálně 15% předem. EGAP si také vyhrazuje právo vyžadovat od vývozce předložení posudku o vlivu vývozu na životní prostředí v zemi dovozce. Při pojištění bankou financovaného vývozního úvěru je pojištěným banka, a to proti riziku, že zahraniční dovozce ve stanoveném termínu řádně nezaplatí celou dlužnou částku. Pojistnou smlouvu podepisuje také vývozce, který se zaručuje, že splní všechny své závazky a žádným způsobem neohrozí splacení úvěru.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

Pojištěné pohledávky pojištěného za dovozcem z vývozního dodavatelského úvěru na úhradu závazků ze smlouvy o vývozu; pokud je podle smlouvy o vývozu dlužník povinen hradit své závazky formou splátek, považuje se pro účely pojištění každá z těchto splátek za samostatnou pojištěnou pohledávku.
Předmětem pojištění jsou rovněž náklady na refinancování pojištěných pohledávek v průběhu čekací doby.
– Krytí kurzových rizik pohybu měnového kurzu CZK vůči měně, v níž je dodavatelský úvěr poskytnut, v případě pojistného plnění.

Předmětem pojištění nejsou:
– pohledávky na úhradu úroku z prodlení,
– smluvní pokuty,
– nároky na náhradu škody aj.,
které mají sankční povahu.

POJISTNÁ UDÁLOST

Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěné pohledávky ke dni splatnosti a ani v průběhu čekací doby (karenční doba), pokud dojde k nezaplacení ze strany dovozce z následujících příčin:

– Příčiny komerčního rizika:
– platební neschopnost dovozce
– odepření zaplacení pojištěné pohledávky dovozcem bez právního důvodu (platební nevůle)

– Příčinami teritoriálního rizika:
– administrativní rozhodnutí, legislativní rozhodnutí, intervence orgánů cizí země, které bez zavinění dovozce nebo bez jeho podnětu znemožní zaplacení pohledávky dovozcem;
– jakékoliv opatření či rozhodnutí vlády země pojistitele nebo pojistníka, případně pojištěného, včetně opatření a rozhodnutí Evropského společenství, týkající se obchodu mezi členským státem a třetími zeměmi, pokud jeho účinky nejsou kryty jiným způsobem příslušnou vládou;
– nemožnost zdržení nebo omezení převodu nebo konverze plateb v důsledku politických událostí, legislativních nebo administrativních opatření či vážných ekonomických potíží země dovozce, a nebo v zemi, jejímž prostřednictvím mají být provedeny platby za podmínky, že dovozce složil příslušnou protihodnotu dlužné částky v domácí měně a provedl všechna nezbytná opatření k převodu plateb nebo konverzi měny;
– další politické události v zemi dovozce, zejména válka, revoluce, povstání, občanská válka, občanské nepokoje, generální stávka;
– přírodní katastrofa v zemi dovozce;
– nezaplacení pohledávky veřejnoprávním dovozcem.

VÝŠE POJIŠTĚNÍ

Výše pojistného závisí na objemu vývozu, sjednaných platebních podmínkách, způsobu zajištění plateb, hodnocení charakteru a rizikovosti dovozce, hodnocení rizikovosti země nebo teritorií souvisejících s plněním smlouvy o vývozu a na výši spoluúčasti. Sjednaná výše pojistného již v sobě zahrnuje možné zvýšení nebo snížení pojistného rizika a je neměnná po celou dobu trvání pojištění.

Štítky:, , , ,

Expansia 2005 - 2015