Pojištění cenností během přepravy

Pojištění cenností během přepravy je speciální pojištění, které se vztahuje pouze na škody vzniklé při přepravě cenností uskutečňované na základě písemné dohody o přepravě cenností.
Pojištění cenností během přepravy se vztahuje na poškození, zničení nebo pohřešování pojištěných
cenností, ke kterému došlo od započetí přepravy cenností do ukončení
jejich přepravy v místě určení. Vztahuje se i na poškození, zničení nebo pohřešování pojištěných cenností v okamžiku přebírání a předávání cenností.

  • POJIŠTĚNÍ SE VZTAHUJE NA

věci zvláštní hodnoty (dále jen „cennosti“), které jsou přepravovány pojistníkem, respektive osobou jím pověřenou ve prospěch třetí osoby:
– peníze,
– ceniny,
– vkladní a šekové knížky, platební karty, cenné papíry apod.,
– drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené

  • POJISTNÁ UDÁLOST

– nehoda dopravního prostředku,
– krádež,
– požár nebo průvodní jevy požáru,
– výbuch, úder blesku,
– zemětřesení.

  • POJIŠTĚNÍ SE NEVZTAHUJE NA:

– vady, kterou měly cennosti již v době započetí přepravy,
– vadné, nevhodné nebo nedostatečně zabalené cennosti,
– nesprávné naložení pojištěných cenností,
– úmyslné jednání nebo zpronevěru pojistníka, pojištěného, jejich zaměstnanců
nebo jiné osoby z podnětu některého z nich,
– nečinnost pojištěného, kvůli níž nebyly umořeny pohřešované ceniny, vkladní a šekové knížky, platební karty, cenné papíry a jiné obdobné dokumenty a nebyl vydán jejich druhopis, v případě, že taková možnost existuje.

Štítky:, ,

Expansia 2005 - 2015